Acreditacions

Garantim seguretat i qualitat en les contractacions

Acreditacions

REGISTRE D’EMPRESES ACREDITADES.
El Registre d'empreses Acreditades (REA) té com a objectiu acreditar que les empreses que operen en el sector de la construcció compleixen els requisits de capacitat i de qualitat de la prevenció de riscos laborals. La nostra empresa està inscrita al REA des de 02 de juliol de 2008.

REGISTRE DE LICITADORS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
Aquest registre va ser creat per simplificar els tràmits que han de seguir les empreses en els procediments d’adjudicació dels contractes Públics. És un registre administratiu públic, electrònic, que conté dades i documents de l’empresa referents a la seva personalitat jurídica, capacitat d’obrar, representació i solvència.

Classificació Serveis: Serveis de conservació i manteniment de carreteres, pistes, autopistes, autovies, calçades i vies fèrries.